İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Ceza hukuku bir ceza uyarısı ihtiva eden hareket ve tavırların hukuki şartları, sonuçları ve suç şüphesi içindeki fiillerin yargılama usullerini içeren kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır.Ceza hukukunun en temel prensiplerinden biri, suçun ve cezanın bireysel ve toplumsal adaletle uyumlu olması gerekliliğidir. Suç işleyen bireylerin toplum içindeki diğer bireylere zarar vermesini önlemek için cezalandırılması, bu prensibin bir yansımasıdır. Ancak ceza hukukunun amacı sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda suç işleyenleri rehabilite etmek ve topluma yeniden kazandırmaktır.

Ceza hukukunun bir diğer önemli amacı da suçun önlenmesidir. Bu amaçla, ceza hukuku suç işlemeyi caydırıcı bir rol üstlenir. Yasaların net ve açık olması, suç işlemeyi düşünen bireyleri caydırmada etkili bir faktördür. Ayrıca, ceza hukuku aracılığıyla suç işleyenlerin yakalanması ve adaletin yerine getirilmesi de toplumun güvenini artırır ve suçun önlenmesine katkı sağlar.

Ceza hukukunun bir diğer önemli yönü de adaletin sağlanmasıdır. Herkesin yasalara uygun şekilde yargılanması ve adaletin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yerine getirilmesi, toplumun huzur ve güvenliği için elzemdir. Bu nedenle, ceza hukukunda adaletin sağlanması ve herkesin eşit şekilde muamele görmesi büyük bir önem taşır.

Türkiye’de ceza hukuku, Anayasa ve diğer kanunlarla belirlenen prensipler doğrultusunda şekillenmektedir. Adaletin sağlanması, suçun önlenmesi ve toplumsal düzenin korunması gibi amaçlar doğrultusunda ceza hukuku sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Ceza hukukunun kanuni dayanakları yani suç tanımları, muhakeme usulleri ve öngörülen cezaları içeren hükümler başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlar içerisinde düzenlenmiştir;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6831 sayılı Orman Kanunu
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
3713 Terörle Mücadele Kanunu
5187 sayılı Basın Kanunu
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu  

Ceza hukukunun normatif dayanaklarını oluşturan kanunlarda yer alan ve suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştiren yahut tanımlanması halinde teşebbüs eden kişiler yine kanun metninde tanımlanan yaptırımlara tabi tutulmakta yani cezalandırılmaktadır.

Bu kapsamda hukuk büromuz deneyimli ve uzman kadrosu ile  ceza hukuku danışmanlığı ve müdafiilik hizmetleri vermektedir.