İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

İşe İade Davası; İş Kanunu yahut Basın İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin işveren tarafından geçerli bir sebebe dayanmaksızın (haksız olarak) iş akitlerinin feshi durumunda işçi tarafından tekrardan aynı işveren nezdinde aynı şartlarla istihdam edilmeyi tesis etmek amacıyla açılan dava türüdür.

İşe İade davası açabilmek için;

  • İş sözleşmesinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu kapsamında olması,
  • İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir nedene dayanmadan (haksız olarak) feshedilmesi,
  • İşyerinin otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyeri olması,
  • İşçinin en az altı ay kıdeminin bulunması,
  • İşçinin işveren vekili statüsünde olmaması,

Yukarıda izah edilen şartları taşıyan bir işçi fesih bildiriminin yazılı olarak kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açabilir.

Mahkemenin söz konusu feshin haksız olduğuna kanaat getirmesi ve işçinin işine iadesine karar vermesi durumunda işçi on iş günü içerisinde tekrardan işe alınması için işverenine müracaat etmesi gerekmektedir. İşe iadesi için müracaat eden işçi işveren tarafından bir ay içerisinde tekrar işe alınmalıdır. Aksi takdirde işveren, işçiye asgari dört azami sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır