İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Diğer işçi alacakları ücret, yıllık izin ücreti , fazla mesai ücreti ve ikramiye alacağı gibi kalemlerden oluşmaktadır.

Ücret iş sözleşmelerinin esaslı unsurlarından bir tanesi olup işçi alacaklarının başında gelmektedir. İş kanunundaki ifadesiyle ücret ; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İş karşılığında ödenen ücret mutlaka nakit olarak ödenmek zorundadır. İş kanununda hafta tatili, milli bayram, genel tatil ve yıllık izin ücretinin temel ücret üzerinden ödeneceği belirtilmiştir.

Fazla Mesai Ücreti; İş kanununa göre haftalık azami çalışma süresi kırk beş saat olup bunun üzerinde gerçekleşen çalışmalar fazla mesai ücreti ile ücretlendirilir. Fazla mesai ücreti normal ücretin bir buçuk katı olarak uygulanır ve geriye dönük beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine altı ay içinde serbest zaman olarak kullanabilme hakkına sahiptir.

  Yıllık izin ücreti; İş yerinde çalışma süresi olarak bir yılın doldurulmasıyla hak kazanılan yıllık iznin işçi tarafından kullanılmaması sonucu bu izin süresi karşılığı hesaplanan ücret alacağıdır. Yıllık izin ücreti işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanır ve geriye dönük beş yıllık zamanaşımına tabidir.

İkramiye Ücreti; İş sözleşmesi kapsamında çalışan işçiye belirli dönemler halinde ücrete ek olarak nakden veya ayni olarak ödenebilen hak edişlerdir. Sözleşmeyle kararlaştırılabilir yahut sonradan teamülen ödeme ile ortaya çıkabilir. İkramiye ücreti alacağı da geriye dönük beş yıllık zamanaşımına tabidir.