İş Hukuku

Av. Orhun Türkoğlu

Boşanma davaları ile ilgili olarak ihtilafların yoğunlaştığı ve önem arz eden konulardan birisi de nafaka konusudur. Nafaka boşanma davası ile birlikte feri olarak talep edilebileceği gibi boşanma kararından sonra ayrı bir dava yoluyla da talep edilebilir. Boşanmadan sonra ayrı bir dava ile nafakanın talep edilmesi durumunda talep edilen nafaka miktarı ile orantılı olarak nispi harç ödenmesi gerekmektedir.

Nafaka türleri;

  • Yoksulluk Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Tedbir Nafakası olarak sınıflandırılır.

YOKSULLUK NAFAKASI

Aile Mahkemesi tarafından yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için;

  • Açılmış bir boşanma davası yahut kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.
  • Nafaka mutlaka açık olarak talep edilmiş olmalıdır.
  • Nafaka talep eden eş, kusursuz yahut diğer eşe nazaran daha az kusurlu olmalıdır.
  • Nafaka talep eden eş, boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olmalıdır.

Bu şartların birlikte gerçekleşmesi durumunda Aile Mahkemesi tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde bulundurularak süresiz olarak nafakaya hükmedilir. Nafaka alan eşin vefatı, yeniden evlenmesi, yoksulluk durumunun ortadan kalkması gibi sebepler söz konusu ise nafaka sonlandırılır.

İŞTİRAK NAFAKASI

Müşterek çocukların bakım, eğitim, terbiye, iaşe giderleri için boşanma davası sonucunda velayet hakkı kendisine bırakılmamış olan tarafın çocukları için ödemesi gereken nafaka çeşididir. İştirak nafakası boşanma kararının kesinleşmesi ile başlar çocuklar reşit olana kadar devam eder. İştirak nafakası hâkim tarafından resen (kendiliğinden) göz önünde bulundurulur. İştirak nafakası her bir çocuk için ayrı ayrı değerlendirilerek, her çocuğun konumu, yaşı, eğitim ve bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

TEDBİR NAFAKASI

Ayrılık ve boşanma davası açılması halinde Medeni Kanun’nun emredici hükümleri muvacehesinde hakim tarafından resen (kendiliğinden) değerlendirilmesi gereken hususlardan biri de tedbir nafakasıdır. Hakim, eşin boşanma davası sonuçlanıncaya kadar yaşamını idamesi ile müşterek çocukların bakım, iaşe ve eğitim giderlerini boşanma davası sonuçlanıncaya kadar tedbir nafakası yoluyla gözetir. Tedbir nafakasının miktarı belirlenirken tarafların sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınır ve tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesi ile kendiliğinden ortadan kalkar.