Faaliyetlerimiz

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatta şirketler ve gerçek kişi tacirler ticari faaliyetlerini yürütürken pek çok uyuşmazlıkla karşılaşabilmektedirler.

Faaliyetlerimiz

VELAYET

Velayet hakkı ancak anne ve baba yahut bunlardan birisine ait olabilir. İçerdiği yetkilerin yanı sıra çocuğa dair bir takım görevler de getiren bu hakkın yasal bir sebep olmadıkça anne veya babadan alınması söz konusu olamaz.

Faaliyetlerimiz

NAFAKA

Boşanma davaları ile ilgili olarak ihtilafların yoğunlaştığı ve önem arz eden konulardan birisi de nafaka konusudur. Nafaka boşanma davası ile birlikte feri olarak talep edilebileceği gibi boşanma kararından sonra ayrı bir dava yoluyla da talep edilebilir.

Faaliyetlerimiz

İŞE İADE DAVALARI

İşe İade Davası; İş Kanunu yahut Basın İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin işveren tarafından geçerli bir sebebe dayanmaksızın (haksız olarak) iş akitlerinin feshi durumunda işçi tarafından tekrardan aynı işveren nezdinde aynı şartlarla istihdam edilmeyi tesis etmek amacıyla açılan dava türüdür.

Faaliyetlerimiz

AİLE HUKUKU

Boşanma, boşanma sebepleri, velayet, mal rejimleri, tazminat, nafaka Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı olan Aile Hukuku kitabı kapsamında düzenlenmiştir.0

Faaliyetlerimiz

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İş Kazası ; iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Faaliyetlerimiz

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HK.

Fikri ve Sınai Mülkiyet; Fikir ve Sanat Eserleri (copyrights), patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografyaları, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları, ticaret unvanı ve işletme adı, alan adları, know-how ve ticari sırları içeren bir üst kavramdır.

Faaliyetlerimiz

İŞ HUKUKU

İş hukuku kapsamında tazminatlar kıdem ve ihbar tazminatı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Faaliyetlerimiz

DİĞER İŞÇİ ALACAKLARI

Diğer işçi alacakları ücret, yıllık izin ücreti , fazla mesai ücreti ve ikramiye alacağı gibi kalemlerden oluşmaktadır. Ücret iş sözleşmelerinin esaslı unsurlarından bir tanesi olup işçi alacaklarının başında gelmektedir. İş kanunundaki ifadesiyle ücret ; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.