You are currently viewing Araç Değer Kaybı Davası
Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Davası

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Araç değer kaybı, hasar alarak bakım onarım tadilat ve benzeri işlemler geçiren aracın ikinci el
piyasasındaki değer düşüşünü ifade eden bir kavramdır , yani kaza geçirdikten sonra hasar almış olan bir
araç ne kadar iyi şekilde tamir edilmiş olursa olsun (bunun içerisine parçaların orijinal parça ile
değiştirilmesini dahi eklediğimizde) kaza yapmamış bir araca kıyasla değerinde yaşanan düşüş araç değer
kaybı olarak ifade edilmektedir. Yani kısaca araç değer kaybı bir motorlu aracın kazadan önceki piyasa
değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki piyasa değeri arasındaki farktır.


Kusur Durumu Nedir?

Türk borçlar kanunun 50 maddesi 51 maddesi ve 52 maddesine göre meydana gelen kazalarda zarar
verenin verdiği zararı karşılaması ve haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararın tazmininde kusur
oranının esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla araç değer kaybı zararının Tazmin
edilmesinin istenebilmesi için talepte bulunulan taraftan daha az kusurlu yahut kusursuz olmak
gerekmektedir.


İSTENEBİLECEK MASRAFLAR NELERDİR?

Araç değer kaybı taleplerinde değer kaybının ne olduğuna ilişkin yani değer kaybının meblağının
belirlenmesine yönelik yapılan delil tespiti, mahkeme harç masrafları, tebligat ve posta giderleri,
ihtarname ve vekaletname düzenlenmesi gibi masraflar, keşif ve tanık ücretleri ve ayrıca vekille takip
edilen davalarda kanun gereğince hükmolunan vekalet ücreti talep edilebilecektir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?
Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?


İSTENEBİLECEK FAİZ TÜRÜ NEDİR?

Araç değer kaybı taleplerinde faiz oranı zarar gören yani değer kaybı istenen araç yönünden
belirlenmektedir zarar gören yani değer kaybına uğrayan araç ticari maksatla kullanılan bir araçsa örneğin
ticari taksiler değer kaybı olarak istenen tutara ticari faiz yani avans faizi istenebilecek ancak tarafların
Tacir olmadığı Daha doğrusu zarar gören aracın şahsi maksatla kullanılan araç olduğu varsayımında faiz
yasal faiz olacaktır. Dolayısıyla değer kaybı talep edilen aracın ticari mi şahsi mi oldu faizin avans faizi
mi yasal faiz mi olarak istenebileceğini etkilemektedir.


SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU

KTK 97. maddesine göre sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır ; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk
sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı
başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde
başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık
olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”


SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sigorta Tahkim Komisyonu bir tarafın üye sigorta kuruluşu olduğu ve kanunla belirlenen sınırlar
çerçevesinde genel mahkemelere nazaran genellikle davaların daha hızlı sonuçlandığı tahkim kurumudur.
Davaların daha hızlı sonuçlanabilmesi nedeniyle zarar görenler Sigorta Tahkim Komisyonunu seçme
eğilimindedir. Bu sebeple bir tarafın sigorta kuruluşu olduğu araç değer kaybı taleplerinde sigorta tahkim
komisyonuna müracaat ederek poliçe limitleri dahilinde sonuç alınabilir, bunun için Sigorta Tahkim
Komisyonu web sitesinde mevcut üye sigorta kuruluşları incelenerek talep edilecek sigorta kuruluşunun
üyeler arasında bulunması halinde sigorta hakim komisyonuna başvuru yapılabilir.


GENEL MAHKEMELERDE DAVA AÇILMASI

Genel mahkemelerde dava açılarak da aynı şekilde sorumlulardan araç değer kaybı bedeli talep edilebilir,
bunun sigorta tahkim komisyonuna müracaattan farkı karşı tarafın yani araç değer kaybı istenecek tarafın
sigorta şirketi olması zorunluluğunun bulunmamasıdır, zarar veren gerçek şahıstan yahut aracın tüzel
kişiye ait olması halinde tüzel kişiden zararın giderilmesi genel mahkemelerde dava açılarak da
sağlanabilir. Genel mahkemelerde dava açılmasının bir diğer gerekçesi ise araç değerinin poliçe
limitlerinden daha yüksek bedelde düşüş yaşanması veya onarım nedeniyle poliçe limitinin yetmemesi
halinde yine yukarıda belirttiğimiz gibi aracın işleteni, sahibi ve sürücüsü aleyhine de araç değer kaybı
bedelinin tamamının limit sınırlaması olmaksızın talep edilebilmesidir.


DÖRT ADIMDA ARAÇ DEĞER KAYBI (Sigorta Tahkim Komisyonu)

1) Aracın hem onarım öncesi durumunun hem onarım sonrası durumunun fotoğraflanmasının
ardından hasara neden olan aracın sigorta şirketine araç değer kaybı bedelinin ödenmesi için yazılı
olarak müracaat edilmesi gerekir.


2) Bu müracaatın üzerinden 15 gün geçmesi ile birlikte müracaat edilen yazı örneği, tebliğ edildiğine
dair kargo ya da ptt belgesi, kaza tutanağı, aracın hasarlı ve onarılmış halindeki fotoğrafları ,
ruhsat ve poliçe bilgileri ile birlikte başvuru formu doldurularak başvuru ücretine ilişkin dekont ile
birlikte sigorta tahkim komisyonuna müracaat edilir.


3) Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybını belirleyebilmek için bilirkişi ataması yapar ve
sonrasında bilirkişi tarafından değer kaybı bedeli belirlenir , belirlenen bedel gerçeğe uygun ise bu
bedel üzerinden isteminizin kabul edilmesi için Sigorta Tahkim Komisyonuna dilekçe ile
başvurulur (ıslah dilekçesi) ve nihai alacak tutarınız (bilirkişi tarafından belirlenen bedel)
bildirilerek bu tutar üzerinden hüküm kurulması talep edilmelidir. Bilirkişi tarafından belirlenen
tutar gerçeğe uygun olmayıp sizi tatmin etmiyorsa rapora itiraz edilmelidir ve itirazınız üzerine
verilen karara göre (yeni bilirkişi raporu ya da itirazınızın reddedilmesi) işlemler yukarıda ifade
edildiği gibi takip edilmeli ve neticelendirilmelidir.


4) Sigorta Tahkim Komisyonu nihai kararının ardından bu kararda hükmedilen bedelin ödenmesi için
sigorta şirketine müracaat edebilir ya da doğrudan ilamlı icra takibi başlatarak alacağınızı tahsil
edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1-Kazada ben de kusurluyum araç değer kaybı talep edebilir miyim?

Araç değer kaybı zararının istenebilmesi için talepte bulunulan taraftan daha az kusurlu yahut kusursuz
olmak gerekmektedir. Yani daha az kusurlu olmak kaydı ile talep edilebilir.

Araç değer kaybı istenebilmesi için zaman aşımı süresi var mıdır?

Haksız fiile ilişkin zaman aşımı süreleri uygulandığı için iki yıllık zaman aşımı süresi vardır ve kaza
tarihinden itibaren başlar.

Sigorta şirketine nasıl yazılı başvuru yapılabilir?

Yazılı başvurunuzu talep ettiğiniz bedeli de belirterek iadeli taahhütlü posta ya da kargo takip numarası
almak kaydı ile kargo yolu ile gönderebilirsiniz.

Araç değer kaybına faiz hangi tarihten itibaren işlemeye başlar?

Faiz başlangıcı sigorta şirketine yapılan müracaat tarihi olup aracın ticari ya da şahsi oluşuna göre yasal
faiz ya da avans faizi işletilmektedir.

Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]