Mal Paylaşımı Davası

Av. Orhun Türkoğlu

Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Mal paylaşımı evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların mal rejimine uygun bir şekilde tasfiye
edilmesidir. Mal paylaşımı tarafların anlaşması dahilinde düzenlenen protokolün mahkeme tarafından
onaylanarak hüküm altına alınması ile gerçekleştirilebileceği gibi çekişmeli bir şekilde mal paylaşımı
davası ikame edilerek de mal paylaşımı gerçekleştirilebilir. Mal paylaşımı yasada öngörülen edinilmiş
mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi , mal ortaklığı rejimi ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinden
hangisi seçilmişse seçilen mal rejimine uygun şekilde tasfiye edilir. Eşler herhangi bir mal rejimi
seçmemişse edinilmiş mallara katılma rejimine göre tasfiye yani mal paylaşımı gerçekleştirilir.

Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Mal paylaşımı davası için standart bir süre belirleyebilmek oldukça güçtür, davanın hangi şehirde hangi
adliyede görüleceği dahi süreyi etkileyebilir. Örneğin İstanbul’da açılacak bir mal paylaşımı davası ile bir
Anadolu şehrinde açılacak mal paylaşımı davası süre açısından farklılık gösterebilir. Mal Paylaşımı
davasının süresi temel olarak mahkemenin iş yükü ile orantılı bir şekilde değişmektedir . İstanbul
Adliyesi örneği için bu süre iki sene bir ortalamaya sahipken dava yükünün daha az olduğu bir
mahkemede bir sene içerisinde mal paylaşımı davasının neticelenmesi mümkündür. Ancak belirtildiği
gibi süreyi etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır, mahkemenin iş yükü mal paylaşımı davasının süresini
etkilediği gibi davaya konu malların niteliği ve söz konusu mallar üzerindeki mülkiyet çekişmesi de mal
paylaşımı davasının süresini etkilemektedir. Bu nedenle her mal paylaşımı davasının sayılan nedenlere
göre kendi koşulları içerisinde değerlendirilerek bir süre tahmini yapmak mümkün olabilecektir.

Mal Paylaşımı Örnek Dava Dilekçesi

…………………NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI
DAVALI
KONU

AÇIKLAMALAR 1-: …………… : ……………. Mal rejiminin tasfiyesi taleplerimden ibarettir. :

Davalı ……………. XXXX yılında evlenmiş olup …… tarihli …………….Aile Mahkemesi ………. sayılı karar ile boşanmış olup söz konusu karar kesinleşme aşamasındadır.

2-MALLAR VE MÜLKİYETİN KİME AİT OLDUĞU VE TALEPLER İZAH EDİLECEK

3-TEDBİR; MAL KAÇIRMA ŞÜPHESİ BULUNAN MALLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILIP
MÜLKİYETİN DEVRİNİN ENGELLENMESİ AMACI İLE TEDBİR KONULMASI TALEP EDİLECEK

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER

: Nüfus kayıtları, …………….. Aile Mahkemesi …………. E sayılı dosyası,
gerektiğinde tanık beyanları, bilirkişi ve her türlü yasal deliller.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1- TEDBİR İSTEMİ AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLECEK
2-PAYLAŞIMI VE USULÜ İSTENEN MALLARA İLİŞKİN AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE İSTEMLER BELİRTİLECEK

Karar verilmesini sayın mahkemeden saygılarımla talep ederim……….

.(TARİH)
İSİM-SOYİSİM İMZA

Mal Paylaşımı Davası Avukatlık Ücretleri & Fiyatları Nedir?

Mal Paylaşımı davasında ücret davanın koşullarına, davanın görüleceği mahkemeye yani davanın
görüleceği şehre ve davanın açılacağı zamana göre değişebilir. Standart bir ücret belirlemek mümkün
değildir ancak bir fikir vermesi için İstanbul Barosunun her adli yıl için düzenlemiş olduğu avukatlık
asgari ücret tarifesi incelenebilir . Diğer taraftan her avukatın ücret standardı farklılık gösterebilir bu
sebeple mal paylaşımı davası ücreti için durumunuz ve koşullarınıza uygun bir şekilde mal paylaşımı
davası avukatı ile görüşmek en sağlıklı yoldur.

Mal Paylaşımı Davası Avukatlık Ücretleri

Mal Paylaşımı Davası Zaman Aşımı Nedir?

Mal paylaşımı davalarında eşler arasında gerçekleşen mal paylaşımı istemleri yönünden zamanaşımı
boşanma kararının kesinleşmesinden ya da mal rejimi başka bir sebeple sona erdiyse sona ermenin
üzerinden on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin mal
rejimine tabi mal ve değerlerin üçüncü kişilere devredilmesi halinde mal rejiminin sona ermesinden ve
devrin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halükarda beş yıllık zaman aşımına tabidir. Bu sürelerin
yanında zaman aşımı sürelerini kesmek amacı ile mal paylaşımına yönelik taleplerde belirsiz alacak
davası olarak davanın ikame edilmesi son derece önemlidir, bu takdirde zaman aşımı dava açıldığı anda
kesilecek ve ıslah ile zaman aşımı süresinin kesilmesi amacı ile meblağ artırımının zamanının bir önemi
olmayacaktır.

Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Mal Paylaşımı davası Nöbetçi Aile Mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe ile harçları ve gider avansı
ödenmek suretiyle açılır . Kişisel durumunuza uygun yazmış olduğunuz dilekçeyi isim soyisim tarih
belirtip ve kimlik fotokopinizi dilekçeye eklemek suretiyle açılabilir , dikkat edilmesi gereken husus mal
paylaşımı talebinde malların neler olduğu kimin üzerinde bulunduğu ne miktar katkı yapıldığı değerinde
ne şekilde artış meydana geldiği gibi hususların detaylıca izah edilmesidir. Malların kaçırılması gibi bir
risk mevcutsa derhal tedbir talep edilmeli ve mahkemeden söz konusu malın mülkiyetinin devrini
engelleyici karar alması ve uygulanması talep edilmelidir. Sonuç olarak usulüne uygun düzenlenmiş
dilekçeniz, kimlik fotokopiniz ve hesaplanan harç ve gider avansının ödenmesi mal paylaşımı davası
açılırken öncelikli dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Mal Paylaşımı Davası, boşanma davası sırasında evlilik birliği boyunca edinilen mal varlığının eşler arasında adil bir şekilde paylaşılması amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Eşler arasında mal paylaşımı yapılırken, genellikle edinilmiş mallara katılma rejimi, mal rejimi sözleşmesi veya diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır.

Mal Paylaşımı Davası, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda, yani boşanma, ayrılık veya ölüm gibi durumlarda açılabilir. Eşler arasında malların paylaşımı konusunda anlaşmazlık varsa veya yasalara göre belirlenmiş bir paylaşım rejimi bulunmuyorsa, bu tür bir dava açılabilir.

Mal Paylaşımı Davası sonucunda mahkeme, eşler arasında adil bir mal paylaşımı yapar. Bunun için evlilik birliği süresince edinilen mal varlığı dikkate alınır ve bu mal varlığı eşler arasında adil bir şekilde paylaştırılır. Mahkeme, her durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirir ve hakkaniyete uygun bir karar verir.

  1. Mal Paylaşımı Davası süreci, mahkemenin yoğunluğuna, davaya konu olan mal varlığının karmaşıklığına ve eşler arasındaki anlaşmazlığın derecesine bağlı olarak değişebilir. Basit durumlarda, dava birkaç ay içinde sonuçlanabilirken, daha karmaşık durumlarda bu süre uzayabilir ve yılları bulabilir.

 
Zeytinburnu Hukuk Bürosu - Avukatlık Danışmanlık Ofisi
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]