You are currently viewing ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA HAKKI

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA HAKKI

Anonim şirketler, sermaye piyasalarının önemli bir parçası olarak iş dünyasında etkin bir rol oynarlar. Bu şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin yönetiminden sorumlu olan en üst düzey organ olarak faaliyet gösterir. Ancak, genel kurulun alınan kararlarına karşı çıkma hakkına sahip olan yönetim kurulu üyeleri, bu haklarını kullanırken belli şartlara tabi tutulmuşlardır.

Anonim şirketlerde, genel kurul kararlarına karşı dava açma hakkına sahip olan muhalif üyeler ve kurul olarak yönetim kurulu yanında yönetim kurulu üyeleri de bireysel olarak iptal davası açma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyesine tanınan bu dava hakkı, şirketin çıkarlarını koruma amacını taşırken aynı zamanda yönetim kurulu üyesinin kişisel menfaatini de korumaktadır.

Genel kurul kararının uygulanması yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin kişisel sorumluluğunu doğurabilecek bir sonuca yol açma ihtimali bulunuyorsa yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararı olmadan da tek başına iptal davası açma hakkına sahiptir. Yani yönetim kurulu kararı olmaksızın herhangi bir yönetim kurulu üyesi genel kurul kararının uygulanması ile kişisel olarak sorumluluk altına girebileceğini düşünüyorsa söz konusu genel kurul kararının iptali için dava hakkını kullanabilir.

Dava süresi karar tarihinden itibaren üç ay olup bu süre hak düşürücü niteliktedir yani taraflarca her zaman ileri sürülebilir olup mahkemece de re’sen dikkate alınır. Davanın bu süre geçtikten sonra açılması halinde mahkemece işin esasına girilmez ve dava usulden reddedilir. Görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri olup yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Mahkemece talep halinde tedbiren kararın uygulanmasının durdurulmasına karar verilebilir ve kararın uygulanmasının gecikmesinden doğabilecek muhtemel zararın karşılığında davacıdan teminat istenebilir. İptal kararı bozucu yenilik doğuran bir karar olup iptal kararı ile birlikte genel kurul kararının tüm etkileri geçmişe yönelik olarak ortadan kaldırılır ve söz konusu genel kurul kararı hiç alınmamış gibi karar öncesi duruma dönülür.

Söz konusu iptal kararı kesinleşmesi ile birlikte tüm ortaklar hakkında davacı olmasalar dahi hüküm ve sonuç doğurur ve yönetim kurulu derhal bu kararın bir suretini ticaret sicil gazetesinde tescil ettirir.

Sonuç olarak, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin genel kurul kararlarına karşı dava açma hakkı, şirketin sürdürülebilirliğini ve etkin yönetimini sağlamak ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesinin bireysel menfaatini de korumak amacıyla düzenlenmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin bu haklarını kullanırken şeffaflığı ve hesap verebilirliği gözetmeleri, şirketin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlaması bakımında elzemdir.

Profesyonel yardım ve sorularınız için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
For professional help and questions, you can contact us through our contact numbers.

Bir yanıt yazın